Przejdź do treści

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej jako: „RODO”, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się SHOPBOARD LTD, London, W1W 7LT, Great Portland 85, GB 12313387 , dalej jako „SHOPBOARD LTD”.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu prowadzenia działań marketingowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz SHOPBOARD LTD usługi informatyczne.

5. SHOPBOARD LTD nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

6.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub w celach dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami oraz w celach prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.

8. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia działań marketingowych.