Przejdź do treści

SHOPBOARD LTD z siedzibą w Londynie dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej serwisu. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową, przyjęty został dokument zwany Polityką Prywatności.

1. Użyte w Polityce Prywatności pojęcia oznaczają:

  • SHOPBOARD LTD z siedzibą w Londynie zwane dalej SSCo.
  • Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, który złożył lub zamierza złożyć zamówienie lub korzysta z innych usług SSCo.
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, podejmująca czynności w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Towar – materialna rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży lub prawo będące przedmiotem Umowy sprzedaży.
  • Usługa (Usługi) – Zamówienie, Zamówienie na licencję lub Zapytanie o ofertę, a także inne usługi świadczone przez SSCo.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z SSCo, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
  • Zapytanie o ofertę – złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www, zapytania o ofertę, określające Towar będący przedmiotem zapytania, a także niezbędne do kontaktu dane Klienta, wskazane w formularzu, lub wiadomości e-mail.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych usług jest SHOPBOARD LTD, 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR, numer identyfikacyjny 12313387.
W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących praw, prosimy o kontakt. Pytania dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres e-mail office@shopboard.ltd.

 

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?
W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla naszych klientów, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje, odnosząc się do celu przetwarzania Państwa danych osobowych.
3.1. Usługi niewymagające założenia Konta
Rodzaje usług. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta, takich jak:
a. wysyłanie wiadomości e-mail z informacjami marketingowo-handlowymi,
b. wyświetlanie reklam.
Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności, to znaczy: dane dotyczące oglądanych produktów oraz innych podstron, jak również dane dotyczące sesji, Państwa urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.
Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) na wysyłanie wiadomości e-mail z informacjami marketingowo-handlowymi oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. F RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

3.2. Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony www, ułatwienie korzystania ze strony www oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego strony www
Zakres danych: W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności na stronie www, takie jak: odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii wyszukiwania, Państwa adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego. 
Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
3.3. Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń
Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe podane w Koncie, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
Podstawa prawna: Zawarta pomiędzy stronami umowa (art. 6 ust. 1 lit. B) oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
3.4. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania
Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe podane w Koncie, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.
Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientem, opartych na rzetelności i lojalności.
3.5. Badanie satysfakcji Klienta
Zakres danych: W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe obejmujące dane niezbędne w celu realizacji zamówienia, jak również Państwa odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji. 
Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.

4. Marketing naszych produktów i usług oraz naszych klientów Zakres danych: W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe podane przy zapisaniu do listy newsletter, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie, odwiedziny na głównych stronach oraz ich podstronach, daty wizyty, dane dotyczące korzystania z określonych funkcjonalności na stronie www, historia i aktywność związana z naszą komunikacją mailową.
Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) na wysyłanie wiadomości e-mail z informacjami marketingowo-handlowymi oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług oraz produktów i usług. 
Równowaga interesów: Po zważeniu naszego interesu oraz Państwa interesów, praw i wolności uznaliśmy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Państwa prywatność ani nie będzie stanowić nadmiernej uciążliwości. W toku ważenia interesów, praw i wolności uwzględniliśmy następujące okoliczności:
a. wyrazili Państwo chęć otrzymywania komunikatów marketingowych na podany adres e-mail, a zatem uznaliśmy, że mogą Państwo rozsądnie oczekiwać, że będziemy wysyłać tego rodzaju komunikaty,
b. szanujemy Państwa wolę i ułatwiamy realizację praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie wiadomości e-mail z poziomu ustawień Konta lub z poziomu ustawień przeglądarki.

5. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Nasze bazy danych są chronione przed wglądem osób trzecich. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystywane do prawidłowej realizacji zamówień, a także do śledzenia statusu zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta, zanim zostanie wysłane. W celu realizacji umowy SSCo może udostępniać zebrane od Państwa dane dla podmiotów takich jak:
5.1. Dostawcy usług
Państwa dane osobowe są przekazywane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdziesz w zakładce: ovh.pl. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.
Podmioty przetwarzające: Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości e-mail, do analizy ruchu w serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta.
Administratorzy: Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii remarketingowych oraz prowadzą badania statystyczne.
Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
5.2. Organy państwowe
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwowym.

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres od momentu wyrażenia zgody do momentu jej wycofania oraz przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych. Po wycofaniu zgód dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem danych niezbędnych  do realizacji prawie uzasadnionych interesów administratora.
Dane osobowe zbierane przy wykorzystaniu plików cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach Użytkowników plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies opisaliśmy w Polityce plików cookies.
Dane osobowe zbierane za pomocą formularzy na stronie www przetwarzane są w zakresie realizacji danego zapytania i są usuwane po zakończeniu realizacji zapytania, jeśli zapytanie nie wymaga dalszego przetwarzania.
Dane osobowe zbierane za pomocą funkcjonalności newslettera na stronie www, są przechowywane i przetwarzane tylko w zakresie realizacji funkcjonalności newslettera i w każdym momencie użytkownik, może wystąpić z żądaniem zaprzestania przetwarzania jego danych w tym zakresie (usunięcie z listy adresowej newslettera), w sposób analogiczny w jaki został do niego zapisany na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu przetwarzania danych osobowych użytkownika, użytkownik może skontaktować się bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail office@shopboard.ltd.

7. Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Zapewniamy realizację Państwa uprawnień wskazanych poniżej poprzez kontakt za pośrednictwem adresu e-mail office@shopboard.ltd.
7.1. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody
Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia każdej zgody, która została udzielona w momencie wypełnienia formularza kontaktowego lub listy newslettera, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych na stronie www. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody, nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem oraz nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla Państwa. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.
7.2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych 
Na podstawie art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu oraz ułatwieniem korzystania ze strony www, a także badaniem satysfakcji. Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, usuniemy te dane, wobec wykorzystania których wnieśli Państwo sprzeciw.
7.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Na podstawie art. 17 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować, jako żądanie usunięcia Konta.
Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy:
a. została wycofana określona zgoda, w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;
b. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c. został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych;
d. został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
e. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię zakupów, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z realizacją zamówień.
7.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
Na podstawie art. 18 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy takie żądanie zostanie zgłoszone, do czasu jego rozpatrzenia, nie będą Państwo mogli korzystać z określonych funkcjonalności lub usług, które związane były z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy także wysyłać do Państwa żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w sytuacji, gdy:
a. zakwestionowana została prawidłowość danych osobowych – wykorzystanie tych danych zostanie ograniczone na czas potrzebny na weryfikację ich prawidłowości, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b. przetwarzanie tych danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych wpłynęło żądanie do ograniczenia ich wykorzystania;
c. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub wykorzystane, ale są Państwu potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. wniesiony został sprzeciw wobec wykorzystania tych danych – wówczas ograniczenie następuje na czas niezbędny do zweryfikowania czy ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając te dane osobowe.
7.5. Prawo dostępu do danych
Na podstawie art. 15 RODO, przysługuje Państwu prawo do uzyskania od nas potwierdzenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy dane te są faktycznie przetwarzane, mają Państwo prawo do tego, aby:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
W przypadku chęci skorzystania z prawa dostępu do danych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych, o którym mowa w punkcie 2.
7.6. Prawo do sprostowania danych
Na podstawie art. 16 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania sprostowania podanych przez siebie danych osobowych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
7.7. Prawo do przenoszenia danych
Na podstawie art. 20 RODO, przysługuje Państwu prawo, aby otrzymać, dostarczone przez siebie dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Mogą Państwo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Państwa dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
7.8. W jakim czasie spełniamy Państwa żądanie?
Jeżeli wystąpią Państwo do nas z żądaniem wykonania wymienionych wyżej uprawnień, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 48h  na dokonanie aktualizacji wybranych przez Użytkownika ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że podczas aktualizacji systemów Użytkownik otrzyma od nas wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnował.
7.9. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków
Mogą Państwo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień.
Jeżeli uważają Państwo, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas wysyłania danych w formularzach osadzonych na stronie www, co zapewnia ochronę danych identyfikujących Użytkowników oraz znacząco utrudnia przechwycenie danych przez nieupoważnione systemy lub osoby. Dane osobowe przechowywane w bazie danych będą bezpiecznie przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymania informacji technicznych i marketingowych – wówczas zostaną usunięte.

9. W jaki sposób korzystamy z plików cookies?
Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdą Państwo w Polityce Plików Cookies.

10.  Zmiany Polityki Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach będą Państwo informowani poprzez zamieszczenie odpowiednich komunikatów na naszej stronie www, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Państwu także odrębne powiadomienia na wskazany adres e-mail.
Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień, które przysługują Państwu zgodnie z przepisami prawa.

© 2024 Shopboard | All rights reserved